Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Shooaway.be (Het Verzet bvba) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shooaway.be (Het Verzet bvba) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Shooaway.be (Het Verzet bvba) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Shooaway.be (Het Verzet bvba). Shooaway.be (Het Verzet bvba) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Shooaway.be (Het Verzet bvba) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Shooaway.nl Shooaway.be (Het Verzet bvba) zijn vrijblijvend en Shooaway.be (Het Verzet bvba) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunen binnen 7 dagen na ontvangst worden geretourneerd waarna terugstorting van betaalde gelden volgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Shooaway.be (Het Verzet bvba) worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Er dient gecontroleerd te worden of de thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan dit binnen 7 dagen per e-mail gemeld worden aan Shooaway.be (Het Verzet bvba) onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Shooaway.be (Het Verzet bvba) zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd wordt op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Shooaway.be (Het Verzet bvba) zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Shooaway.be (Het Verzet bvba) neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien iets teruggestuurd moet worden dienen de volgende stappen in acht genomen te worden:
• Stuur een e-mail met behulp van ons contactformulier zodat de zending verwacht wordt. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat via e-mail ontvangen is.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen

5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen België betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten België betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de betalingsplichtige vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Er is vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Shooaway.be (Het Verzet bvba) is er een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Shooaway.be (Het Verzet bvba) haar vordering ter incasso uitbesteedt, zullen er incassokosten worden berekend, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Shooaway.be (Het Verzet bvba) om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien er met enige betaling in gebreke blijkt te zijn, is Shooaway.be (Het Verzet bvba) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Shooaway.be (Het Verzet bvba)

6. Levering
6.1 De door Shooaway.be (Het Verzet bvba) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht bestellingen te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Men is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Shooaway.be (Het Verzet bvba) verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de Klant over

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient men Shooaway.be (Het Verzet bvba) daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Shooaway.be (Het Verzet bvba) de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft men het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Shooaway.be (Het Verzet bvba) te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening Klant komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Shooaway.be (Het Verzet bvba) (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Shooaway.be (Het Verzet bvba) niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Shooaway.be (Het Verzet bvba).
9.2 De administratie van Shooaway.be (Het Verzet bvba) geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Shooaway.be (Het Verzet bvba) in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Shooaway.be (Het Verzet bvba) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Shooaway.be (Het Verzet bvba) kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shooaway.be (Het Verzet bvba) in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shooaway.be (Het Verzet bvba) vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Shooaway.be (Het Verzet bvba) is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

13. Aansprakelijkheid
13.1 Shooaway.be (Het Verzet bvba) is niet verantwoordelijk voor het gebruikt van de Shooaway™ door de Klant, nog voor eventuele vervolgschades.
13.2 Shooaway.be (Het Verzet bvba) verkoopt zijn producten alleen aan personen ouder dan 18 jaar.

15. Garantie
14.1 Shooaway.be (Het Verzet bvba) geeft 3 maanden garantie op de technische kant van het product, Indien blijkt dat het product door eigenschuld niet meer functioneert zijn alle kosten voor de Klant zelf.